Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten van Therapeutische hypnose van Ommen.

   De Praktijk behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.
De behandelaar in deze praktijk is Michiel van Ommen .

 De cliënt sluit samen met Michiel van Ommen een behandelovereenkomst waarin rechten en plichten van beide zijden zijn geregeld.
Hierin staan ook de belangrijkste formele gegevens van de cliënt en de gemaakte hulpverleningsafspraken.
De behandelovereenkomst wordt door de cliënt en Michiel van Ommen ondertekend en voorzien van een dagtekening.
Consulten, gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Michiel van Ommen en zijn cliënt(en) plaatsvinden,
worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Michiel van Ommen zal nooit enige mededeling doen aan derde partijen,
over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de cliënt hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.
Deelname aan een hypnose sessie of consult is vrijwillig. Omdat geen enkele therapie 100% garanties biedt kan ook
Michiel van Ommen geen garanties op het eindresultaat garanderen. Hij kan wel garanderen dat hij zijn uiterste best zal doen om zijn cliënt
te helpen en daarbij maakt hij gebruik van gangbare en beproefde technieken binnen de hypnotherapie en ondersteunende werksoorten.
De cliënt is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn/haar daden tijdens en na de hypnose sessie, behandeling en/of consult.
Michiel van Ommen aanvaardt geen aansprakelijkheid als blijkt dat de cliënt onverantwoord handelt, dan wel zonder overleg andere therapieën
aangaat of is aangegaan dan wel enige medische of andere, voor de therapie belangwekkende informatie, heeft verzwegen of achtergehouden.
Michiel van Ommenis niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals o.a. gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
De cliënt vrijwaart hem tegen alle aanspraken van derden terzake. Michiel van Ommen is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of ziekte,
noch voor schade aan eigendommen van cliënten, noch voor schade veroorzaakt door cliënten voortvloeiend uit of verband houdend met de
behandelingen, sessies en consulten. Michiel van Ommenverplicht zich de cliënt door te verwijzen naar een collega, zorgverlener of arts,
indien de behandeling niet geëigend en/of toereikend is. Michiel van Ommen behoudt zich het recht voor om cliënten (met opgave van redenen) te weigeren.
Hij kan de overeenkomst eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de
overeenkomst voortzet. Indien de cliënt voortzetting van de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan de cliënt deze eenzijdig beëindigen
(met inachtneming van het tijdig afzeggen van een afspraak). De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen,
anders kunnen de kosten van de sessie in rekening worden gebracht. Michiel van Ommen verplicht zich aan het tarief te houden zoals beschreven op de website.
Betalingswijze van de behandeling is contant of via bankoverschrijving per sessie. In de praktijk is er geen mogelijkheid tot pinnen.
Een factuur wordt na de behandeling meteen meegegeven of nagestuurd. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaraties
bij zijn/haar ziektekostenverzekeraar. De cliënt dient zelf te informeren of de ziektekostenverzekeraar de sessie vergoedt.
De factuur van Therapeutische hypnose van Ommen is voorzien van alle noodzakelijke informatie t.b.v. de vergoeding door de zorgverzekeraar.
Daadwerkelijke vergoeding van de declaraties valt buiten de verantwoordelijkheid van Michiel van Ommen.
Voor eventuele onopgeloste klachten over de behandeling kan de cliënt zich wenden tot de klachtencommissie van de beroepsorganisatie
waarbij Michiel van Ommen is aangesloten, de CAT.